DRETA

Deixalleries: tarifes 2017


Les tarifes s'aplicaran als residus aportats pels usuaris comercials o industrials que s'hagin generat en qualsevol tipus de procés relacionat amb el desenvolupament d'activitats econòmiques, ja siguin industrials, comercials, de transport, d'obres, de serveis o altres.

Aquestes tarifes també s'aplicaran als residus aportats pels usuaris particulars amb un vehicle de capacitat superior a la d'un turisme.

No s'aplicaran tarifes als serveis municipals de recollida de residus voluminosos i restes de poda dependents de l'Ajuntament on s'ubiqui cada deixalleria, atès que ja es fan càrrec del servei a través dels pagaments mensuals al Consorci. Ara bé, si algun ajuntament empra la deixalleria d'un altre municipi haurà d'abonar les tarifes que corresponguin.
 
Taula tarifes residus
Codi LER Residu Tarifa
08 03 17* / 08 03 18 Tòners d'impressora i fotocopiadora 0,85737 €/kg
17 01 07 Residus de construcció i demolició 17,84 €/m³
20 03 07 Residus voluminosos 2,14 €/m³
20 02 01 Restes de poda 1,28 €/m³
20 01 37*/ 21 01 38 Fusta 3,60 €/m³
20 01 10 / 20 01 11 Tèxtils 0,08413 €/kg

Les tarifes assenyalades a continuació s'aplicaran a tots els usuaris amb independència del seu origen i quantitat:

Taula tarifes residus perillosos
Codi LER Residu Tarifa
20 01 99 Esprais 5,27015 €/kg
20 01 27* / 15 01 10*/
20 01 28
Pots buits de pintures, vernissos i dissolvents 0,31790 €/kg
20 01 27* / 15 01 10*/
20 01 28
Pots amb contingut de pintures, vernissos i dissolvents 0,53327€/kg 
 

 
 
Consorci de residus urbans i energia de Menorca
Plaça de la Biosfera, 5 - 07703 Maó - Tel.: 971 35 41 72 - Fax: 971 36 86 71 - rsu@cime.es